Administracja i finansowanie edukacji w Europie

Państwo

Cypr

Flaga Cypru - w centrum umieszczone są: figura przypominająca wyspę Cypr oraz 2 zielone gałązki oliwne
Państwo: Cypr
Ludność 2012 (mln): 1,1
Język urzędowy: grecki, turecki
Domena internetowa: .cy
Kod telefoniczny: +357
Kod kraju: CY
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 87,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 12,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,3

Większość uczniów w szkolnictwie podstawowym i średnim (91,3%) uczęszcza do szkół publicznych, które są zakładane i finansowane przez państwo.

Szkoły prywatne funkcjonują głównie na zasadzie samofinansowania. Placówki, które są uznawane za stowarzyszenia non-profit mogą być współfinansowane przez państwo i inne organizacje lub osoby prywatne.

Ministerstwo Edukacji i Kultury odpowiada za administrację oświaty i organizację kształcenia oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania funduszy przez szkoły. Szereg placówek szkolnictwa wyższego prowadzących specjalistyczne kształcenie zawodowe podlega innym resortom: Ministerstwom Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska, Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, Handlu, Przemysłu i Turystyki oraz Zdrowia. Całościowy nadzór nad właściwym funkcjonowaniem szkół sprawuje inspektorat Ministerstwa Edukacji i Kultury.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Poniżej linki prowadzące do poradnika dotyczącego pracy w Europie (dział praca)

Na polskich uczelniach powstają rozwiązania, którymi zainteresowani są prywatni przedsiębiorcy. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowano np. PSI-Toolkit - zestaw narzędzi do przetwarzania języka naturalnego. Prof. Krzysztof Jassem tłumaczy, że narzędzia pozwalają m.in. rozłożyć tekst na poszczególne wyrazy, określić, jakimi są częściami mowy i wskazać jak tłumaczyć je na inne języki. Na podstawie PSI-Toolkit naukowcy z UAM opracowali dla firmy Samsung moduły tłumaczenia automatycznego. Prof. Jassem zdradza, że praca naukowców może być wykorzystana m.in. przy rozpoznawaniu mowy w smartfonach.
Finanse i rachunkowość, ekonomię lub zarządzanie od października 2014 r. będzie można studiować w trybie mobile learning w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Studenci zrealizują 60% nauki przez internet, a 40% na uczelni. Pierwszych 20 osób otrzyma iPada mini wraz z zestawem oprogramowania.
W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach po pierwszej turze rekrutacji system internetowy odnotował ponad 17 tys. zapisów, co jest podobnym wynikiem jak w ubiegłym roku. Ogółem uczelnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia przygotowała 17 tys. 350 miejsc.
Budownictwo i fizjoterapia to najpopularniejsze kierunki studiów wśród kandydatów, ubiegających się o miejsca na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Takie same kierunki studiów były najbardziej oblegane także podczas ubiegłorocznej rekrutacji. Jednak obecnie na każdej z uczelni chce studiować o ok. 15 proc. studentów mniej niż przed rokiem.
Na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym etapie największym zainteresowaniem cieszyły się skandynawistyka i psychologia (na obu kierunkach ponad cztery osoby na jedno miejsce), następnie filologia angielska i prawo (na tych kierunkach ponad dwie osoby na miejsce), a także bezpieczeństwo wewnętrzne (dwie osoby na miejsce) oraz mikrobiologia (prawie dwie osoby na miejsce).
Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest pierwszą uczelnią w Polsce, która oferuje studia prowadzone w ramach University of London International Programmes. Studenci mogą zdobyć dyplom University of London – jednej z najlepszych uczelni na świecie, bez wyjeżdżania z naszego kraju. Do wyboru jest 8 kierunków studiów o profilu biznesowym i ekonomicznym. Rekrutacja trwa do 20 września 2014 r.
Projektant grafiki, by odnieść sukces zawodowy, musi poruszać się równie dobrze w sferze marketingu, zagadnień technologicznych, jak i artystycznych środków wyrazu. Rynek reklamy odczuwa wyraźny brak tak wszechstronnie wykształconych osób - mówi Anna Treska- Siwoń, grafik i opiekun kierunku Grafika reklamowa i multimedia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.
Filologia norweska i duńska miały największe wzięcie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na innych uczelniach publicznych w mieście oblegane były m.in. logistyka, weterynaria i kierunek lekarski. Na UAM o każde miejsce na filologii norweskiej starało się 28 osób, na filologii duńskiej 13 osób, zaś na lingwistyce stosowanej ponad siedem osób. Co ciekawe, ponad siedem osób walczyło o miejsce na reżyserii dźwięku.

Obywatele polscy nie potrzebują zezwoleń na pracę na Łotwie.

Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 90 dni. Osoby przybywające z zamiarem przebywania dłużej niż 90 dni w ciągu pół roku (od dnia pierwszego wjazdu) powinny zameldować się w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji (www.ocma.gov.lv)celem uzyskania zezwolenie na pobyt czasowy w terminie 3 miesięcy od dnia wjazdu (na pobyt stały - 30 dni przed upływem terminu zezwolenia na pobyt czasowy).

Nie podlegają obowiązkowemu ubieganiu się o zezwolenie na pobyt pracownicy sezonowi oraz osoby przebywające na Łotwie do 6 miesięcy w ciągu danego roku (licząc od daty pierwszego wjazdu), jeżeli ich celem jest nawiązanie stosunku pracy.

We wszystkich powyższych wypadkach dana osoba musi posiadać ważny dokument podróży. Obywatel UE i EOG może otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy:

 • na okres umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej przekraczający 90 dni nie dłuższy jednak niż 1 rok,

 • na okres do 5 lat na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, na podstawie której jest zatrudniony na Łotwie jako pracownik przez okres dłuższy niż jeden rok,

 • na okres do 5 lat jeżeli praca polega na samozatmdnieniu,

 • na okres określony w umowie o dostarczanie usług na Łotwie, jeżeli jest dostawcą lub odbiorcą usług lub pracownikiem firmy handlowej zarejestrowanej w UE,

 • na okres studiów, ale nie dłużej niż na 1 rok,

 • na okres do 5 lat jeżeli ma niezbędne do utrzymania środki finansowe tak, aby nie musiał korzystać z pomocy społecznej i przewyższają one minimalny dochód uprawniający obywatela Łotwy do pobierania zasiłku socjalnego.

O zezwolenie na pobyt stały mogą się ubiegać osoby przebywające na terytorium Łotwy nieprzerwanie, tj. nie krócej niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym, przez 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy lub stały należy zameldować się we właściwym urzędzie samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania - nie dopełnienie obowiązku skutkuje karą grzywny.

Grecja zdecydowała się na pełne otwarcie rynku pracy dla obywateli nowych członków UE, jednak utrzymała w mocy pewne wymogi, do których muszą się stosować osoby zainteresowane podjęciem pracy w tym kraju.

Od 1 maja 2006 r. zniesiono wobec Polaków obowiązujący uprzednio wymóg posiadania dwóch osobnych pozwoleń na pobyt i pracę (Adia Paramonis i Adia Ergasias), co stanowi wielkie ułatwienie dla osób starających się w tym kraju o pracę, ponieważ uzyskanie wspomnianych pozwoleń było dosyć kosztowne. Ale nadal obowiązuje tam zasada, iż w ciągu dwóch tygodni od przybycia do Grecji (oczywiście jeśli celem przyjazdu jest podjęcie pracy) należy zgłosić się do tzw. policji turystycznej, gdzie można otrzymać szczegółowe informacje nt. formalności, jakich należy dopełnić przed podjęciem pracy.

Podstawowym krokiem jest wystąpienie o dokument o nazwie "Europejskie pozwolenie na pracę z prawem do pracy" (zwane dalej Pozwoleniem) do otrzymania którego niezbędne są następujące dokumenty:

 • podanie o pracę,
 • paszport bądź dowód osobisty oraz potwierdzona notarialnie ich kopia (można ją wykonać na miejscu nieodpłatnie), trzy zdjęcia, zaświadczenie o miejscu zamieszkania, oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia,
 • umowa o pracę poświadczona przez Urząd Inspekcji Pracy.

Dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem wspominanego Pozwolenia nie jest, wbrew pozorom skomplikowane. Po pierwsze Grecy dosyć liberalnie podchodzą do wymogu dwutygodniowego terminu na zameldowanie, którego przekroczenie jest zresztą dosyć trudne do udowodnienia (brak pieczątek z granicy). Ponadto wszystkie formalności związane z uzyskaniem Pozwolenia może w naszym imieniu załatwić grecki pracodawca. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją nowych przepisów, można się zwrócić do ateńskiego wydziału ds. cudzoziemców usytuowanego przy Ministerstwie Porządku Publicznego (Piefnisi Allodapon Ja Ipikus Ewropaikis Enosis) - tel. 0030-210-340-5888 lub do najbliższego urzędu pracy.

Przy dopełnianiu formalności związanych z podpisywaniem umowy o pracę i legalizacją pobytu warto korzystać (o ile to możliwe) z pomocy znajomych Greków, ponieważ w urzędach greckich znajomość języka angielskiego nie jest powszechna, a dobra znajomość - wręcz rzadka. Wprawdzie Pozwolenie jest potrzebne przy ubieganiu się o numer identyfikacji podatkowej oraz przy rejestracji w miejscowym zakładzie ubezpieczeń społecznych, jednak w praktyce w urzędach nie jest stanowczo egzekwowany obowiązek posiadania tego dokumentu.

Więcej informacji na stronie www Ambasady RP w Atenach:

http://athens.trade.gov.pl/pl/Przewodnikporynkugreckim/article/detail,668,Podejmowanie_pracy_w_Grecji.html

Zgodnie z zasadą swobody przepływu osób, każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do wyboru miejsca zamieszkania i zatrudnienia. Zasada ta, od 1 maja 2011 po 7-letnim okresie przejściowym, obowiązuje również na terenie Niemiec. Tym samym o podjęciu pracy decyduje wyłącznie pracodawca i kandydat do pracy. Nie ma żadnych pozwoleń na wykonywanie pracy. Polacy maja takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy, a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość.

Pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji umowy o dzieło - oddelegowanie pracowników zatrudnionych w Polsce

Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, może delegować swoich pracowników do wykonywania określonej pracy na terenie Niemiec. Oddelegowanie może być na własny rachunek i pod swoim kierownictwem lub do zakładu lub przedsiębiorstwa znajdującego się na terenie Niemiec. Na wniosek pracodawcy ZUS poświadcza ubezpieczenie delegowanych pracowników na formularzach U-101. Pracownicy delegowani (do 12 miesięcy) są zwolnieni z obowiązku składkowego w Niemczech oraz mają prawo do niemieckiej opieki medycznej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez NFZ.

Pracownik oddelegowany jest cały czas zatrudniony w przedsiębiorstwie w Polsce na umowę o pracę. Pracownicy będący w oddelegowaniu i wykonujący usługę, opłacani są przez polskiego pracodawcę i podlegają wyłączenie jego kierownictwu. Usługobiorca wypłaca kwotę uzgodnioną w kontrakcie z polska firmą za wykonaną usługę, i ta dopiero w Polsce wypłaca oddelegowanemu pracownikowi wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Z racji obowiązywania ustawy o swobodnym przepływie w UE, nie jest wymagane zezwolenie na legalny pobyt w Niemczech. Urzędy ds. obcokrajowców wydają obywatelom Polski automatycznie wspólnotowe zaświadczenie o prawie do pobytu.

Od 1 maja 2004 r. Polacy mogą wjechać do Francji na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Zasada swobodnego przepływu osób oznacza, że wjazdu można odmówić tylko w przypadku, kiedy zagraża to bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa (np. terroryzm) lub narusza podstawowe zasady współżycia społecznego. Jeżeli natomiast odmowa wjazdu związana będzie z wyrokiem skazującym, to uzasadnienie wyroku musi wskazywać na potencjalną groźbę naruszenia porządku publicznego. Całkowicie zostaje zniesiony obowiązek posiadania wizy, niezależnie od celu i czasu trwania pobytu.

We Francji nie ma obowiązku meldunkowego. W praktyce jednak dokument potwierdzający adres zamieszkania (justificatif de domicile) jest potrzebny, aby podpisać umowę o pracę, założyć konto bankowe, złożyć zeznanie podatkowe, zarejestrować samochód itp.

Aby potwierdzić adres, wystarczy posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: rachunek za prąd lub gaz, rachunek za telefon stacjonarny, rozliczenie podatkowe, rachunek za czynsz, polisę ubezpieczenia mieszkania.

Praca we Francji

Od 1 lipca 2008 roku obywatele polscy mają wolny dostęp do rynku pracy we Francji, na takich samych zasadach jak obywatele francuscy. Oznacza to, że podejmujący pracę na terenie Francji nabywają prawa i obowiązki wynikające z francuskiego kodeksu pracy oraz innych regulacji (np. w zakresie ubezpieczeń społecznych) i nie mają obowiązku posiadania i zezwolenia na pracę (permis de travail).

Każdy Polak mieszkający we Francji ma prawo zarejestrować się w urzędzie pracy (Póle emploi) i z jego pomocą poszukiwać zatrudnienia.

Zniesienie ograniczeń z zakresie dostępu do zatrudnienia we Francji nie ma jednak związku ze stosowaniem przepisów dotyczących zawodów regulowanych. W zakresie wykonywania zawodów regulowanych (np. adwokat, radca prawny, księgowy) obywatele polscy, podobnie jak obywatele innych państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. będą poddani regulacjom francuskim. Zawód regulowany to taki, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych przepisach. Informacje nt. zawodów regulowanych we Francji można uzyskać na stronie internetowej www.education.gouv.fr/sup/default.htm, lub pod adresem - Ministre de l’Education Nationale, 110 rue de Grenelle 75007 Paris, tel. 0033 1 55 55 10 10 .

Najwięcej ofert pracy we Francji zamieszczanych jest w internetowych serwisach z ofertami. Warto zapoznać się na przykład z tym umieszczanymi w takich portalach jak: www.anpe.fr, www.travail.gouv.fr ,www.cadremploi.fr

Można też szukać pracy na Portalu Mobilności Zawodowej http://ec.europa.eu/eures/ lub w Wojewódzkich Urzędach Pracy w całym kraju.

Pracę we Francji można także znaleźć za pośrednictwem francuskich publicznych służb zatrudnienia, czyli ANPE (Agence Nationale Pour l'Emploi) www.anpe.fr. Aby jednak móc korzystać z tego serwisu, trzeba znać język francuski.

Oddelegowanie pracowników polskich do Francji w ramach świadczonych usług

Zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób oraz usług polscy obywatele, polskie przedsiębiorstwa świadczące swoje usługi na terenie Francji mogą w ramach świadczonych usług oddelegowywać do Francji na czas określony swoich pracowników.

Jedną z podstawowych zasad prawa wspólnotowego jest zasada wspólnotowej koordynacji zasada wyłączności i jedności stosowanego ustawodawstwa. Przejawem tej zasady w prawie pracy jest reguła miejsca pracy, tzw. lex loci laboris, która określa, iż pracownik zatrudniony na terytorium jednego państwa członkowskiego podporządkowany jest ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli mieszka na terenie innego państwa Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe przewiduje jednak kilka wyjątków od tej zasady, m.in. przy oddelegowywaniu pracowników.

Rodzaje oddelegowania wg francuskiego prawa pracy

Zgodnie z przepisami francuskiego kodeksu pracy oddelegowanie pracowników oznacza, iż pracodawca, mający siedzibę poza terytorium Francji, powierza konkretne zadanie swym pracownikom do wykonania na terenie Francji, po zakończeniu zadania wracają oni do Francji. Musi zatem istnieć element transgraniczny.

Przepisy dotyczące oddelegowania stosuje się do pracodawcy, który nie ma swojej siedziby we Francji, a który spełnia jedną z niżej wymienionych przesłanek:

 • świadczy usługi w zakresie działalności o charakterze przemysłowym, handlowym, rzemieślniczym, działalność wykonywaną w ramach wolnego zawodu lub działalność o charakterze rolniczym wykonywaną w ramach umowy zawartej pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą za ustalonym wynagrodzeniem

 • mobilność w obrębie jednej grupy przedsiębiorstw

 • oddelegowanie pracowników w ramach pracy tymczasowej przez Agencje Pracy Tymczasowej

 • wykonywanie zadania na własny rachunek

Pracodawca winien prowadzić uznaną działalność w kraju pochodzenia, aby moc wysłać do Francji swoich pracowników jako pracowników oddelegowanych. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi regularną, stałą, nieprzerwaną działalność na terytorium Francji, wówczas winien założyć przedsiębiorstwo we Francji.

Podstawowe obowiązki prawno-administracyjne

Aby pracodawca delegujący swoich pracowników do Francji na czas do 24 miesięcy mógł korzystać z polskich przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego, winien zwrócić się z wnioskiem do właściwego oddziału ZUS o poświadczenie formularza A1 /dawny E 101/. Następnie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, pracodawca winien złożyć deklarację

o oddelegowaniu, sporządzoną w języku francuskim, w departamentalnej dyrekcji pracy w miejscu wykonywania usługi na terenie Francji. W przypadku, gdy usługi świadczone są w kilku miejscach, zgłoszenia dokonuje się w pierwszym miejscu świadczonej usługi. Wykaz departamentalnych dyrekcji pracy znajduje się na stronie francuskiego Ministerstwa Pracy: www.npdc.travail.gouv.fr. Zgodnie z właściwością, urzędy te zobowiązane są do udzielania szczegółowych informacji w zakresie formalności wymaganych przy świadczeniu usług na terenie Francji.

Deklaracja winna zawierać:

 • dane dotyczące polskiego przedsiębiorstwa

 • informacje o świadczonej usłudze

 • informacje dotyczące oddelegowanych pracowników do wykonywania usługi:

- dane personalne pracowników najemnych (salaries)

- godziny ich czasu pracy

- miejsce pobytu pracowników.

Brak wymaganej deklaracji podlega karze grzywny przewidzianej dla wykroczeń czwartego stopnia która wynosi 135 euro.

W okresie delegowania swoich pracowników do Francji pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów francuskich, tzn.:

 • wynagrodzenie za pracę wykonaną we Francji nie może być nisze od minimalnego francuskiego wynagrodzenia, czyli od tzw. SMIC, które aktualnie wynosi 9,00 euro brutto za godzinę pracy (stan na sierpień 2011). Jednocześnie należy pamiętać, że układy zbiorowe dla niektórych zawodów mogą określać postanowienia korzystniejsze w tym zakresie. Lista układów zbiorowych dostępna jest na stronie internetowej www.legifrance.gouv.fr

 • obowiązkowe wydawanie pracownikowi tzw. bulletin de paie, w którym zawarte są informacje o składnikach wynagrodzenia: informacja o premii, dodatkach, informacja o klasyfikacji zawodowej pracownika.

Stypendia dla studentów polskich we Francji

Obywatele polscy nie potrzebują karty pobytu do studiowania we Francji. Wystarczy ważny dowód tożsamości lub paszport.

Informacje dotyczącej bogatej oferty stypendialnej można uzyskać na stronach internetowych Ambasady Francji w Polsce: www.ambafrance-pl.org oraz na stronach Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: www.buwiwm.edu.pl

Obywatele polscy i ich rodziny zamierzający podjąć zatrudnienie na Litwie nie potrzebują pozwolenia na pracę. Podlegają na rynku pracy tym samym zasadom, co obywatele Litwy. Jednakże, w pewnych zawodach/sektorach np. w administracji państwowej, wymiarze sprawiedliwości i paru innych, mogą pracować jedynie obywatele Republiki Litewskiej.

Do podjęcia zatrudnienia przez obywatela Polski na terenie Węgier nie są wymagane żadne zezwolenia. Pracodawca musi jednie zgłosić zatrudnienie obcokrajowca i podać informacje o najbliższych krewnych najpóźniej pierwszego dnia pracy.

Należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny we właściwym dla miejsca zatrudnienia urzędzie pracy. Pracodawca musi zgłosić ustanie stosunku pracy najpóźniej następnego dnia po tym fakcie.

Więcej informacji na ten temat: http://www.afsz.hu

Na podstawie przepisów Unii Europejskiej o swobodzie przepływu pracowników i usług, każda osoba podejmująca pracę w Danii, ma prawo legalnie pracować i mieszkać na terenie Danii, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę i pobyt. W takiej sytuacji wymagane jest jedynie uzyskanie od regionalnej administracji rządowej potwierdzenia zameldowania. Lista wymaganych dokumentów, niezbędnych do uzyskania zameldowania oraz informacja o czasie postępowania meldunkowego wydawana jest na życzenie przez regionalną administrację rządową

Członkowie rodzin osób poszukujących pracy w Danii mogą im towarzyszyć pod warunkiem, że przedstawiony zostanie akt ślubu lub inny dokument potwierdzający pokrewieństwo np. akt urodzenia, a także posiadać wizę, w przypadku gdy pochodzą z kraju, którego obywatele muszą posiadać wizę wjazdową do Danii. Obywatele UE/EOG mogą przebywać w Danii maksymalnie przez 3 miesiące, natomiast osoby poszukujące pracy maksymalnie do 6 miesięcy, pod warunkiem, że będą w stanie samodzielnie się utrzymać.

W dniu 01.05.2011 straciły zastosowanie wszelkie ograniczenia w dostępie do austriackiego rynku pracy dla obywateli polskich. Oznacza to, że obowiązują zasady swobodnego dostępu do rynku pracy obywateli EOG i ich rodzin, bez wymogu ubiegania się o pozwolenia o pracę.

Jedynie dla obywateli Bułgarii i Rumunii obowiązują okresy przejściowe , ograniczające dostęp do rynku pracy.

Istnieją określone przepisy austriackie, które określają krok po kroku jak poruszać się po austriackim rynku pracy w celu znalezienia zatrudnienia.

Zanim wybierzemy się do Austrii warto z wykorzystaniem stron internetowych poczytać nt. informacji o poszczególnych krajach związkowych i regionalnych szansach na znalezienie pracy za pośrednictwem sieci EURES. Przydatna będzie strona urzędu pracy (AMS) www.ams.at i zarejestrowanie się za jej pośrednictwem w bazie poszukujących pracy Job-Room. Warto także skorzystać z usług doradców zawodowych i wykonać test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (w zakładce Berufskompas- czyli kompas zawodowy) lub interaktywny trening ubiegania się o pracę. Przydatne będą także informacje przygotowane przez służby AMS nt. poszczególnych zawodów (BIS), barometr kwalifikacyjny (opisujący trendy i szanse na rynku pracy m.in. ze względu na kwalifikacje, regiony, baza danych poszczególnych zawodów oraz instytucji kształcących, informacje nt. świadczeń wypłacanych przez AMS oraz sposoby ubiegania się o nie.

Informacje na stronie urzędu pracy (AMS) www.ams.at dotyczące pobytu, pracy, świadczeń w Austrii są także dostępne w języku angielskim www.ams.at/english.html

Po przyjeździe do Austrii należy pamiętać, że w celu pobierania w Austrii świadczeń należnych z kraju pochodzenia (np. zasiłek dla bezrobotnych) konieczne jest osobiste udanie się do jednej z siedzib urzędu pracy (AMS) i zameldowanie się w nim.

Wsparcie w procesie poszukiwania pracy lub pomoc doradczą z zakresu doradztwa zawodowego można także uzyskać bezpośrednio w AMS.

Szczególnie w obszarze turystyki i rolnictwa oraz leśnictwa istnieje sezonowe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę fachową oraz pracowników w charakterze pomocy. Zapotrzebowanie to nie jest zaspokojone przez rodzimych pracowników, dlatego m.in. w rejonie wschodniej Austrii (Dolna i Góra Austria, Burgerland, Wiedeń) poszukiwani są w okresie od wiosny do jesieni pracownicy sezonowi do zbiorów (np. owoców - winogrona, warzyw - szparagi). W regionach górskich zachodniej Austrii o rozwiniętej infrastrukturze turystycznej pracownicy sezonowi są potrzebni od listopada do marca. Czekają na nich miejsca pracy w charakterze restauratorów, kucharzy, kelnerów, pokojówek a także na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji m.in. do wykonywania prac porządkowych, pomocy w kuchni czy jako pomoc pokojówki.

W branży turystycznej panują szczególne uregulowania prawne, np. specjalne przeliczanie czasu pracy. Dokładnych informacji na temat praw i obowiązków pracobiorców w tej branży można zasięgnąć w Izbie Pracowniczej i Związkach Zawodowych.

Ciekawa strona:

www.eures.europa.eu