Edukacja przedszkolna w Europie

Państwo

Cypr

Flaga Cypru - w centrum umieszczone są: figura przypominająca wyspę Cypr oraz 2 zielone gałązki oliwne
Państwo: Cypr
Ludność 2012 (mln): 1,1
Język urzędowy: grecki, turecki
Domena internetowa: .cy
Kod telefoniczny: +357
Kod kraju: CY
Przewidywany czas kształcenia, 2009: 15,8
uczniowie, pl. publiczne, ISCED 1-3, 2011 (%): 87,5
uczniowie, pl. prywatne, ISCED 1-3, 2011 (%): 12,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2000 (%): 22,5
odsetek uczniów i studentów ISCED 0-6 w całej populacji, 2009 (%): 21,7
absolwenci szkół średnich ISCED 3 w wieku 20-24, 2010 (% populacji): 86,3

Edukacja przedszkolna (tj. uczęszczanie do przedszkola) jest nieobowiązkowa dla dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat i 8 miesięcy. Stanowi ona część kształcenia elementarnego (ang. basic education), które obejmuje naukę w przedszkolu (nipiagogeia) i szkole podstawowej (dimotika scholeia). Edukacja przedszkolna podlega zasadniczo tym samym przepisom prawnym co szkolnictwo podstawowe, z wyjątkiem przepisów szczególnych, regulujących funkcjonowanie przedszkoli komunalnych i prywatnych.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Poniżej linki prowadzące do poradnika dotyczącego pracy w Europie (dział praca)

W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach po pierwszej turze rekrutacji system internetowy odnotował ponad 17 tys. zapisów, co jest podobnym wynikiem jak w ubiegłym roku. Ogółem uczelnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia przygotowała 17 tys. 350 miejsc.
Budownictwo i fizjoterapia to najpopularniejsze kierunki studiów wśród kandydatów, ubiegających się o miejsca na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Takie same kierunki studiów były najbardziej oblegane także podczas ubiegłorocznej rekrutacji. Jednak obecnie na każdej z uczelni chce studiować o ok. 15 proc. studentów mniej niż przed rokiem.
Na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym etapie największym zainteresowaniem cieszyły się skandynawistyka i psychologia (na obu kierunkach ponad cztery osoby na jedno miejsce), następnie filologia angielska i prawo (na tych kierunkach ponad dwie osoby na miejsce), a także bezpieczeństwo wewnętrzne (dwie osoby na miejsce) oraz mikrobiologia (prawie dwie osoby na miejsce).
Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest pierwszą uczelnią w Polsce, która oferuje studia prowadzone w ramach University of London International Programmes. Studenci mogą zdobyć dyplom University of London – jednej z najlepszych uczelni na świecie, bez wyjeżdżania z naszego kraju. Do wyboru jest 8 kierunków studiów o profilu biznesowym i ekonomicznym. Rekrutacja trwa do 20 września 2014 r.
Projektant grafiki, by odnieść sukces zawodowy, musi poruszać się równie dobrze w sferze marketingu, zagadnień technologicznych, jak i artystycznych środków wyrazu. Rynek reklamy odczuwa wyraźny brak tak wszechstronnie wykształconych osób - mówi Anna Treska- Siwoń, grafik i opiekun kierunku Grafika reklamowa i multimedia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.
Filologia norweska i duńska miały największe wzięcie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na innych uczelniach publicznych w mieście oblegane były m.in. logistyka, weterynaria i kierunek lekarski. Na UAM o każde miejsce na filologii norweskiej starało się 28 osób, na filologii duńskiej 13 osób, zaś na lingwistyce stosowanej ponad siedem osób. Co ciekawe, ponad siedem osób walczyło o miejsce na reżyserii dźwięku.
Najbardziej oblegane kierunki studiów na największych publicznych wyższych uczelniach w Białymstoku, to: Kryminologia, prawo, logistyka i medycyna. Na wydział lekarski właśnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zarejestrowano ponad 4,1 tys. zgłoszeń, a o jeden indeks ubiegało się blisko 26 osób. Natomiast najwięcej chętnych było na jedno miejsce na wydziale lekarsko-dentystycznym - 30 osób.
Po kilkuset kandydatów mniej aplikowało w tym roku na studia na Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej. Zdaniem odpowiadających za nabór to skutek niżu demograficznego i faktu, że blisko 30 proc. maturzystów nie zdało egzaminu dojrzałości.

1 maja 2006 r. Portugalia w pełni otworzyła swój rynek pracy dla obywateli Polski. Oznacza to, że obywatele polscy nie potrzebują zezwolenia na pracę, aby podjąć legalne zatrudnienie w Portugalii i mogą w pełni korzystać ze wszystkich praw wynikających z unijnych zasad swobody przepływu pracowników oraz usług.

Mają te same przywileje, co pracownicy portugalscy, w szczególności dotyczy to przywilejów związanych z warunkami pracy, płacy i ubezpieczeń społecznych. Obywatele Polski, podobnie jak inni obywatele pochodzący z nowych krajów Unii Europejskiej, uzyskują preferencje w dostępie do portugalskiego rynku pracy, przed obywatelami pochodzącymi z krajów trzecich.

Członkowie rodziny pracownika z nowego kraju członkowskiego również otrzymują dostęp do portugalskiego rynku pracy. Obywatele UE maja prawo przebywać na terenie Portugalii do 3 miesięcy na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Aczkolwiek, jeżeli zamierzają przebywać w Portugalii dłużej niż 3 miesiące muszą się zwrócić do lokalnego Oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Direcęao ou Delegaęao Regional do Servięo de Estrangeiros e Fronteiras - SEF)lub Urzędu Miasta (Camara Municipal - nie wszystkie Urzędy Miast wydają tego typu dokumenty)z wnioskiem o wydanie Karty Pobytu Obywatela Unii Europejskiej (Certificado de Registo)- rejestracja pobytu obywatela UE. Karta jest wydawana na pięć lat lub na przewidywany okres pobytu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania Karty Pobytu:

 • ważny paszport lub inny dowód tożsamości

 • oświadczenie złożone przez aplikanta pod przysięgą o tym, że:

 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą

 • posiada wystarczające zabezpieczenie finansowe na utrzymanie siebie i swojej rodziny
 • pobiera naukę w państwowej lub prywatnej szkole i posiada wystarczające zabezpieczenie finansowe na utrzymanie siebie i swojej rodziny.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, pod numerem +35 214 236 200 bądź na stronie www.sef.pt.

Obywatele polscy, na równi z obywatelami Wspólnoty, mogą również w pełni korzystać z ofert pracy znajdujących się w dyspozycji urzędów pracy, a także z różnych form szkolenia zawodowego i programów zatrudnienia organizowanych przez Instytut Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (IEFP) (Instituto de Emprego e Formaęao Profissional). W tym celu muszą zarejestrować się w lokalnym Centrum Pracy (Centro de Emprego).

Każdy, kto zamierza podjąć zatrudnienie w Portugalii, musi posiadać numer Identyfikacji Podatkowej (Numero de Contribuinte, znany również jako Numero de Identificacao Fiscal - NIF). W tym celu należy złożyć podanie wraz z paszportem lub dowodem osobistym i informacją o miejscu zamieszkanie w Portugalii, do Wydziału Finansowego (Repartięao de Finanęas). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://info.portaldasfinancas.gov.pt

Obywatele polscy mają prawo poszukiwania pracy na terenie Republiki Czeskiej; przysługuje im również możliwość korzystania z usług i ofert czeskich urzędów pracy. Jedynym wymogiem stawianym obywatelom polskim zamierzającym w Republice Czeskiej poszukiwać pracy jest potwierdzenie posiadania odpowiednich środków utrzymania. Pracodawca jest zobowiązany poinformować urząd pracy o fakcie podjęcia zatrudnienia przez obywatela UE.

Osoby zamierzające pozostać dłużej, niż 30 dni na terenie Republiki Czeskiej powinny zarejestrować miejsce swojego pobytu w jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza. Aby móc pracować w Republice Czeskiej, obywatel polski nie musi posiadać zezwolenia na pracę.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. nowym prawem imigracyjnym obywatele polscy, którzy posiadają ważny dowód tożsamości lub paszport, mają prawo do pobytu i pracy w Norwegii przez okres do 3 miesięcy. To samo dotyczy członków ich rodzin, którzy są obywatelami EOG.

Członkowie rodzin, którzy nie są obywatelami EOG muszą posiadać ważny paszport oraz udokumentować, iż są na utrzymaniu obywatela polskiego lub są członkami jego rodziny. Należy jedynie pamiętać o obowiązku zarejestrowania się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) i lokalnym Urzędzie Podatkowym.

Polacy, posiadający ofertę pracy od norweskiego pracodawcy na pracę ponad 3 miesiące, muszą wystąpić o odpowiednie pozwolenie na dłuższy pobyt/pracę, tylko w Norwegi.

Zezwolenia na pobyt

Są różne zasady i różne rodzaje zezwolenia na pobyt w zależności od rodzaju pracy. Informacje o rodzaju pozwolenia są dostępne na stronie:

http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Work-and-residence/What-type-of-work-permit-should-I-apply-for/

Praca jako "au pair"

Młodzi cudzoziemcy (między 18 - 30 rokiem życia) mogą opiekować się dziećmi w rodzinach norweskich, ucząc się równocześnie języka norweskiego i poznając kraj i kulturę. "Au pair" pracuje i mieszka u rodziny norweskiej w zamian za utrzymanie, mieszkanie i kieszonkowe.

W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. nowym prawem imigracyjnym więcej aktualnych informacji będzie wkrótce dostępnych w j. angielskim na stronie www.udi.no Pracownik sezonowy

Pracownik sezonowy to cudzoziemiec wykonujący pracę typowo sezonową, jak na przykład zbiory plonów w rolnictwie, zbieranie jagód w lesie lub zastępstwa w sezonie urlopowym. Pozwolenie na pracę jako pracownik sezonowy można otrzymać na okres do sześciu miesięcy.

Cudzoziemiec musi posiadać konkretny kontrakt zanim rozpocznie starania o pozwolenie na pracę sezonową. Warunki płacy i pracy nie mogą być gorsze niż warunki, które są normalne w Norwegii. Osoba przebywająca w Norwegii legalnie i pragnąca pracować sezonowo, może starać się o pozwolenie na pracę sezonową w Norwegii.

Pozwolenie na pracę sezonową nie stwarza podstaw do uzyskania pozwolenia na osiedlenie się. Pozwolenie takie jest ogólne i nie jest ono ograniczone do określonego miejsca pracy.

Więcej informacji z tego zakresu w j. angielskim na stronie:

www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Work-and-residence/Apply-for-a-residence-permit/Seasonal-worker/

Praca dla specjalistów

Specjalista jest osobą posiadającą wykształcenie zawodowe lub kwalifikacje specjalne, na które jest zapotrzebowanie w Norwegii. Wiedza i umiejętności tej osoby muszą być niezbędne dla zatrudniającego ją zakładu pracy.

Aby ubiegać się o pozwolenie na pracę jako specjalista trzeba posiadać konkretną ofertę pracy. Cudzoziemcy starający się o pozwolenie na pracę jako specjaliści powinni z reguły złożyć wniosek o pozwolenie na pracę w najbliższej placówce dyplomatycznej Norwegii, ale mogą oni również złożyć wniosek o takie pozwolenie już z Norwegii, jeżeli posiadają ważne pozwolenie na pobyt w Norwegii.

Jeżeli jest prawdopodobne, że wniosek danej osoby zostanie załatwiony pozytywnie w Urzędzie d/s Cudzoziemców (UDI), to policja może wydać tej osobie tymczasowe pozwolenie na pracę, w oczekiwaniu na rozpatrzenie sprawy w UDI. Pozwolenie na pracę w charakterze specjalisty dotyczy określonego rodzaju pracy/stanowiska i określonego miejsca pracy. Pozwolenie takie wydaje się zazwyczaj na jeden rok, i może ono zostać odnowione. Po trzech latach specjalista ma prawo uzyskać pozwolenie na osiedlenie się. Gdy specjalista otrzyma pozwolenie na osiedlenie się, nie będzie on/ona dłużej zobowiązany/-r pracować w określonym miejscu pracy. Warunki płacy i pracy nie mogą być gorsze, niż warunki określone w obowiązujących umowach zbiorowych, ani gorsze od warunków normalnych w danym zawodzie.

Więcej informacji z tego zakresu w j. angielskim na stronie:

http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Oversiktsider/Fact-sheets/Fact-sheet-Skilled-j obseekers/

Wykwalifikowany specjalista - poszukujący pracy

Obywatele polscy mogą przebywać w Norwegii bez pozwolenia na pobyt przez okres sześciu miesięcy w celu poszukiwania pracy jako pracownik wykwalifikowany lub specjalista.


Lista norweskich firm zatrudniająca osoby mówiące w j. angielskim w pracy

Nazwa

Adres

Sektor

STATOIL

www.statoil.com/en

international energy company oil & gas

AKER

SOLUTIONS

www.akersolutions.com

global oil services company

FMC Technologies

www. fmctechno logies.com

global provider of technology to the energy industry

KONGSBERG

GRUPPEN

www.kongsberg.com

maritime - oil & gas technologies - defence systems

KONGSBERG SPACETEC AS

www.spacetec.no

satellite ground station systems for Earth observation satellites

QT Development Frameworks

Oslo http://qt.nokia.com

IT, software development

NORSAR

Kieller www.norsar.no

geo-scientific research foundation, within applied seismic and seismology

SPT GROUP

Kjeller

www. scandpowerpt. com

modelling for the Oil & Gas industry- consulting and software solutions

MAERSK OIL

Stavanger, www.maerskoil.com

Oil & gas company

DET NORSKE VERITAS

www.dnv.com

risk management

SIMRAD

OPTRONICS ASA

Oslo and T0nsberg www. simrad-optronic s.no

global military supplier - supplier of electro-optical instruments, weapon improvement products, vehicle systems ....


METALOCK INDUSTRIER AS

PB 591

3412 Lierstranda www.hrc-europe.com

delivers bolts and other products for the Norwegian railroads and roads works

info@hrc-europe.com

PETROLEUM

GEO-SERVICES

Lysaker

www.pgs.com

geophysical services to the oil & gas industry

OSM

Kristiansand, www.osm.no

marine-services provider

TECHNIP

NORWAY

Sandvika (Oslo)

www.technip.com/en/entitie s/norway

subsea

ELTEK ASA

Drammen

www.eltek.com

global provider of energy and transmission systems

FORCE

TECHNOLOGY Norway AS

Sandvika

www. forcetechno lo gy.no

product and concept development, design, production optimation and operation and maintenance of industriatl facilities..

FORCE Technology Norway AS

Claude Monets alle 5

1338 Sandvika, Norway

Tel. +47 64 00 35 00

e-mail: info@forcetechnology.no

ALSTOM Norway

Oslo

Phone +47 22 12 70 00 www.alstom.no

Services within hydro power and environmental technology.

GE Energy (Norway)

Oslo

www.ge-energy.com

job listings: http://jobs.gecareers.com

power generation and energy delivery technologies

ROXAR AS

PO Box 112 4065 Stavanger Norway

Tel: +47 51 81 8800 Fax: +47 51 81 8801 E-mail: info@roxar.com www.roxar.no

solutions for reservoir management and production optimization - to oil/gas companies

MAMUT ASA

Oslo

www.mamut.no

jobs listings: http://career.mamut.com

software solutions and internet services for SMEsPraca w sektorze usług medycznych

Patrz załącznik: Working in the health sector in Norway

Praca w edukacji

Patrz załącznik: Schools in Norway

Delegowanie pracowników do Norwegii

Polskie przedsiębiorstwa mogą bez ograniczeń delegować pracowników do pracy w Norwegii. W przypadku, gdy pobyt pracowników nie przekracza 3 miesięcy, nie ma wymogu zawiadamiania o tym organów imigracyjnych ani uzyskiwania zezwoleń na pobyt.

W przypadku pobytu pracowników przez okres przekraczający 3 miesiące, są oni zobowiązani do złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt. Pracownicy powinni mieć zaświadczenie o zatrudnieniu w macierzystej firmie oraz uzyskane przed wyjazdem zaświadczenie A1 , uprawniające do korzystania ze świadczeń medycznych w kraju wykonywania pracy.

Formularz A1 wypełnia się przypadku gdy polski pracownik lub osoba prowadząca w Polsce działalność na własny rachunek zamierza czasowo (nie dłużej niż przez 12 miesięcy) wykonywać pracę za granicą na terytorium jednego z państw UE/EOG.

Zastosowanie polskich przepisów będzie odbywać się podstawie wystawionego i poświadczonego przez polską instytucję formularza A1. Aby uzyskać tego rodzaju formularz A1 delegujący pracodawca powinien zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy, u którego osoba jest zatrudniona o wydanie takiego zaświadczenia. A1 wystawia się dla każdego pracownika z osobne.

Wniosek o wydanie formularza powinien mieć formę pisemną i zawierać informacje niezbędne do ustalenia, czy w danym przypadku może być wystawiony.

Obywatele polscy nie potrzebują zezwoleń na pracę na Łotwie.

Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 90 dni. Osoby przybywające z zamiarem przebywania dłużej niż 90 dni w ciągu pół roku (od dnia pierwszego wjazdu) powinny zameldować się w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji (www.ocma.gov.lv)celem uzyskania zezwolenie na pobyt czasowy w terminie 3 miesięcy od dnia wjazdu (na pobyt stały - 30 dni przed upływem terminu zezwolenia na pobyt czasowy).

Nie podlegają obowiązkowemu ubieganiu się o zezwolenie na pobyt pracownicy sezonowi oraz osoby przebywające na Łotwie do 6 miesięcy w ciągu danego roku (licząc od daty pierwszego wjazdu), jeżeli ich celem jest nawiązanie stosunku pracy.

We wszystkich powyższych wypadkach dana osoba musi posiadać ważny dokument podróży. Obywatel UE i EOG może otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy:

 • na okres umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej przekraczający 90 dni nie dłuższy jednak niż 1 rok,

 • na okres do 5 lat na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, na podstawie której jest zatrudniony na Łotwie jako pracownik przez okres dłuższy niż jeden rok,

 • na okres do 5 lat jeżeli praca polega na samozatmdnieniu,

 • na okres określony w umowie o dostarczanie usług na Łotwie, jeżeli jest dostawcą lub odbiorcą usług lub pracownikiem firmy handlowej zarejestrowanej w UE,

 • na okres studiów, ale nie dłużej niż na 1 rok,

 • na okres do 5 lat jeżeli ma niezbędne do utrzymania środki finansowe tak, aby nie musiał korzystać z pomocy społecznej i przewyższają one minimalny dochód uprawniający obywatela Łotwy do pobierania zasiłku socjalnego.

O zezwolenie na pobyt stały mogą się ubiegać osoby przebywające na terytorium Łotwy nieprzerwanie, tj. nie krócej niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym, przez 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy lub stały należy zameldować się we właściwym urzędzie samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania - nie dopełnienie obowiązku skutkuje karą grzywny.

Do podjęcia zatrudnienia przez obywatela Polski na terenie Węgier nie są wymagane żadne zezwolenia. Pracodawca musi jednie zgłosić zatrudnienie obcokrajowca i podać informacje o najbliższych krewnych najpóźniej pierwszego dnia pracy.

Należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny we właściwym dla miejsca zatrudnienia urzędzie pracy. Pracodawca musi zgłosić ustanie stosunku pracy najpóźniej następnego dnia po tym fakcie.

Więcej informacji na ten temat: http://www.afsz.hu

Na podstawie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, z dniem 1 maja 2004 r. obywatele Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskali całkowity dostęp do słowackiego rynku pracy. Zatrudnianie obywateli UE/EOG realizowane jest wg takich samych zasad jak obywateli Republiki Słowackiej, za wyjątkiem obowiązku monitorowania napływu i odpływu pracowników zagranicznych oraz członków ich rodzin, wynikającego z Rozporządzenia Rady UE nr 1612/68. Takie same przepisy dotyczą zarówno pracowników stałych i sezonowych, jak też zatrudnionych na obszarach przygranicznych czy w usługach.

Monitoring pracowników zagranicznych realizowany jest za pośrednictwem kart informacyjnych, które wypełnia pracodawca i przekazuje do miejscowego urzędu pracy, spraw socjalnych i rodziny (Uradprace socialnych veci a rodiny).Wypełnioną kartę informacyjną należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) w dwóch egzemplarzach w urzędzie pracy, spraw socjalnych i rodziny właściwym ze względu na miejsce wykonywanej pracy, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Również w terminie do 7 dni od dnia zakończenia pracy przez pracownika zagranicznego pracodawca ma obowiązek złożyć kartę informacyjną w ww. urzędzie.

W przypadku gdy pracodawcą jest osoba zagraniczna wykonująca na terenie Słowacji np. usługi budowlano-montażowe, obowiązek wypełnienia i przekazania karty informacyjnej ma pracodawca zagraniczny. W odniesieniu do obywateli UE zatrudnionych na terenie Słowacji przez pracodawcę zagranicznego, kartę informacyjną o rozpoczęciu lub zakończeniu pracy może złożyć słowacka osoba prawna lub fizyczna upoważniona przez pracodawcę zagranicznego.

W przypadku obywateli UE/EOG, którzy przed 1 maja 2004 r. byli zatrudnieni na terenie Słowacji na podstawie zezwolenia na pracę zgłoszenie na podstawie kart informacyjnych nie jest wymagane.

Obywatele EOG zatrudnieni na terytorium Słowacji oraz członkowie ich rodzin (podobnie zresztą jak obywatele słowaccy przy zmianie miejsca pobytu) są zobowiązani do zgłoszenia w ciągu 10 dni od daty przybycia w miejscowym urzędzie policji, zgodnie z Ustawą nr 48/2002 Z.z. o pobycie obcokrajowców na terytorium Słowacji, daty wjazdu, miejsca pobytu i spodziewanej długości pobytu.

Obywatele EOG zamierzający pozostać na terytorium Słowacji na stałe lub przynajmniej dłużej niż 3 miesiące zobowiązani są do zgłoszenia w lokalnym urzędzie policji pobytu stałego. Do wniosku należy dołączyć paszport, 2 zdjęcia oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 4,50 euro. Karta pobytu ma wielkość karty kredytowej i jest ważna przez 5 lat. Po tym okresie można ją przedłużyć na kolejne 10 lat.

Szwecja nie wprowadziła ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi każdy obywatel polski ma prawo pobytu w Szwecji w związku z podjęciem pracy lub studiów. Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej od 1 maja 2004, nie potrzebują pozwoleń na pracę, jednak, gdy chcą przebywać w Szwecji ponad 90 dni muszą posiadać pozwolenie na pobyt (residence permit). Polacy mogą też przebywać w Szwecji bez podjęcia pracy, muszą jednak posiadać środki na utrzymanie. Przekraczanie granicy odbywa się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Pozwolenie na pobyt w Szwecji dla obywateli polskich

Co obywatele polscy muszą posiadać przy wjeździe do Szwecji?

Przy wjeździe do Szwecji obywatele polscy i członkowie ich rodzin muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Członkowie rodziny, którzy nie są obywatelami UE i obejmuje ich obowiązek posiadania wizy, muszą uzyskać ją za pośrednictwem ambasady szwedzkiej lub konsulatu przed przyjazdem.

Jak starać się o pozwolenie na pobyt?

Jeżeli pobyt planowany jest na okres dłuższy niż trzy miesiące, zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach (Swedish Aliens Act), obywatele polscy i członkowie ich rodzin w tym również dzieci, muszą złożyć indywidualny wniosek o pozwolenie na pobyt. Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat, wniosek musi podpisać dorosły, który jest jego opiekunem prawnym. Obywatele polscy i członkowie ich rodzin mają prawo składać wnioski o pozwolenie na pobyt do rozpatrzenia po wjeździe do Szwecji.

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę, jeżeli szukają zatrudnienia w Szwecji. Można podjąć pracę natychmiast po przyjeździe do Szwecji, nawet, jeśli nie ma się jeszcze pozwolenia na pobyt.

Gdzie składać wnioski o pozwolenie na pobyt ?

Wniosek o pozwolenie na pobyt należy złożyć w jednym z biur Urzędu d/s Migracji (Migrationsverket). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Lista adresów biur znajduje się na stronie http://www.migrationsverket.se. Można także składać wnioski w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie przed wyjazdem do Szwecji.

Adresy szwedzkich ambasad i konsulatów znajdują się na stronie: http://www.utrikes.regeringen.se.

Wniosek o pozwolenie na pobyt

Obywatele polscy, którzy są zatrudnieni, samozatrudnieni oraz utrzymujący się z własnych środków otrzymają pozwolenie na okres do 5 lat.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o pozwolenie na pobyt?

Starając się o pozwolenie na pobyt należy wypełnić formularz “Application for residence permit for EU/EEA-citizens and their families”. Należy załączyć uwierzytelnioną kopię ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający spełnienie warunków dla jednej z kategorii wymienionych poniżej.

Zatrudniony

Jeżeli planuje się pracę w Szwecji, trzeba załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu od swojego pracodawcy, w którym określony jest okres zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy. Zaświadczenie to musi być wystawione i podpisane przez pracodawcę, dodatkowo musi być podane jego nazwisko, adres i telefon, a także nazwisko pracownika firmy upoważnionego do kontaktów. Wniosek powinien zawierać numer rejestrowy firmy i profil jej działalności. Trzeba także określić wymiar tygodniowego czasu pracy. Formularz zaświadczenia o zatrudnieniu można otrzymać w szwedzkim Urzędzie ds. Migracji (Anstallningsintyg for medborgare fran EU-EES). Jeżeli okres zatrudnienia podany w zaświadczeniu wynosi 1 rok lub więcej otrzymuje się pozwolenie na pobyt na 5 lat, a jeżeli mniej niż rok, otrzymuje się pozwolenie na okres wyszczególniony w zaświadczeniu.

Samozatrudniony

W celu otrzymania pozwolenia na pobyt w charakterze samozatrudnionego w Szwecji, trzeba okazać zaświadczenie o zarejestrowaniu firmy i/lub dokument potwierdzający, że prowadzi się własną działalność gospodarczą.

Odbiorca lub dostawca usług

Odbiorcy i dostawcy usług, konsultanci, przedstawiciele wolnych zawodów itp. muszą to udowodnić przez okazanie dokumentu typu zaświadczenie lub umowa. W dokumencie tym musi być wyraźnie wskazane, jakie usługi będą świadczone lub odbierane. Na dokumencie musi być podpis osoby, której świadczy się usługi lub, od której się je odbiera. Pozwolenie na pobyt otrzymuje się na okres świadczenia usług.

Studenci, emeryci i pozostali

Szczegółowe informacje dla tych grup podane są na stronie internetowej http://www.migrationsverket.se.

Rodziny obywateli polskich

Członkowie rodzin obywateli polskich pracujących w Szwecji (małżonkowie; konkubenci; dzieci do lat 21 lub starsze, jeśli są na utrzymaniu rodziców; rodzice, jeśli są na utrzymaniu dzieci) mogą otrzymać pozwolenie na pobyt. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego lub stopień pokrewieństwa. W przypadku występowania o pozwolenie na pobyt dla dzieci w wieku ponad 21 lat i rodziców, należy udowodnić, że są oni na utrzymaniu osoby pracującej w Szwecji. Pozwolenie na pobyt członków rodziny wydawane jest na ten sam okres, co pozwolenie dla osoby pracującej. Zaświadczenie o wydaniu pozwolenia na pobyt wysyłane jest na adres zamieszkania w Szwecji.

Pracownicy przygraniczni

Obywatele krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy pracują w Szwecji, ale mieszkają w innym kraju UE lub EOG i wracają do swego kraju przynajmniej raz w tygodniu, nie są zobowiązani do posiadania pozwolenia na pobyt.

W celu odnowienia pozwolenia na pobyt, należy ponownie złożyć wniosek do Urzędu ds. Migracji na około 1 miesiąc przed terminem wygaśnięcia poprzedniego pozwolenia. Jeżeli wniosek o pozwolenie na pobyt zostanie odrzucony przez Urząd ds. Migracji, można złożyć apelację do Komisji ds. Cudzoziemców (Utlannings- namnden) za pośrednictwem Migrationsverket w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania negatywnej decyzji.

Formularze można otrzymać pocztą od:

Migrationsverket, Distributionen

601 70 Norrkoping

Telefon: +46 011-15 63 77

Faks: +46 011-15 66 91

Estonia nie stosuje żadnych ograniczeń w stosunku do obywateli obecnych i nowych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) w kwestii osiedlania się lub podjęcia pracy na swoim terytorium.

W celu poszukiwania pracy obywatel UE ma prawo na pobyt w Estonii do 6 miesięcy, ale pod warunkiem, że zarejestruje się w Urzędzie Pracy, w trybie przewidzianym w Ustawie o rynku pracy (Employment Service Act - www.just.ee ).

Pozwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy wydaje się obywatelowi UE pod warunkiem, że pracodawca jest zarejestrowany w Estonii. W takim przypadku wnioskodawca powinien do wniosku załączyć: dane pracodawcy, miejsca zatrudnienia i odpowiednią umowę. Natomiast, pozwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej wydawane jest Obywatelowi UE w przypadku jego udziału w spółce prawa handlowego lub też w celu prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, o ile tego typu działalność jest  zarejestrowana zgodnie z Kodeksem Handlowym.

Pozwolenie jest wydawane na okres 5 lat i może być przedłużone na kolejne 5 lat, o ile w międzyczasie nie uległy zmianie warunki zezwolenia lub też nie wystąpiły okoliczności, które mogłyby być podstawą do odmowy przedłużenia.

Obywatel UE ma obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pozwolenia.

Opłaty skarbowe

Pozwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy - 1500 EEK (ok. 96 EUR)

Pozwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej - 2500 EEK (ok. 160 EUR)